Az Élelembolt webáruházában (www.elelembolt.hu) elektronikus úton megrendelést leadó Vásárlók részére.

1. Általános rendelkezések

Az Élelembolt áruház a Pesti Friss Nagykereskedelmi Kft. (székhely: 1194 Budapest, Méta u. 31., adószám: 25038349-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-196171, bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a Élelembolt által forgalmazott élelmiszereket és vegyi áru termékeket kínálja eladásra.
A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Élelembolt és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. A vásárlási szerződést Élelembolt írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol.
Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

Élelembolt kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Pesti Friss Nagykereskedelmi Kft. (székhely: 1194 Budapest, Méta u. 31., adószám: 25038349-2-43), mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. A Pesti Friss Nagykereskedelmi Kft. csak a www.elelembolt.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és Élelembolt ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. Élelembolt a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak és termékinformáció

A www.elelembolt.hu oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki Megrendelőnek.
Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

A Megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind az összetételét, mind pedig a használatát és felhasználását illetően. Megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4. Az Élelembolt felelősségvállalása

A webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház láblécében található információs sávban olvashatók. Az Élelembolt vállalja, hogy a fent jelzett tájékoztatókban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

5. Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket Megrendelő megtéríti az Élelembolt számára.

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

7. Vásárlástól való elállás

Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak. A Fogyasztónak a rendelés leadásának napján éjfélig (24:00 óra) van lehetősége elállni a rendeléstől.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levélben az Ügyfélszolgálatunk részére az alábbi elérhetőségeinek igénybevételével:
E-mail cím: rendeles@elelembolt.hu

Az elállási nyilatkozatminta formáját a fogyasztó határozza meg, de mindenképpen tartalmaznia kell a www.elelembolt.hu oldalon megtalálható „Elállási nyilatkozat”-ban található adatokat. Segítségül elkészítettünk egy, a jogszabályban is meghatározott mintát.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz a rendelés napján éjfélig) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a rendelés napján éjfélig elküldi a Szolgáltatónak.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a termék átvétele után tapasztalt bármilyen minőségbeli probléma esetén forduljanak bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz, mert minden olyan esetben, amikor a Vásárló felelőssége egyértelműen kizárható, saját költségünkön gondoskodunk a hibás vagy használhatatlan (pl. romlott) áruk cseréjéről.

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezését az áru átvételekor közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

8.2. Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha

  1. nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
  2. vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 24 órán belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

8.3. Szavatossági jogok érvényesítése

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Jelen ÁSZF és a honlap üzemeltetője nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át a Szolgáltató.

9. Panaszkezelés rendje

A Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő.

Ügyfélszolgálat

E-mail cím: info@elelembolt.hu

Személyes ügyintézés: 1194 Budapest, Méta u. 31.

Nyitva tartás:

  • hétköznap: 08:00 - 18:00
  • szombaton-vasárnap: zárva

A Szolgáltatóval fennálló vitás ügyeket célszerű a megadott panaszkezelési elérhetőségeken rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vásárló vitás esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat, amennyiben jogszabálysértés kapcsán szeretne hatósági bejelentést tenni, akkor a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal fogyasztóvédelmi szervéhez fordulhat. A Pesti Friss Nagykereskedelmi Kft. a vitás kérdések gyors és hatékony megoldásában érdekelt, de az ügyfél kezdeményezésére elindított békéltető testületi, vagy hatósági eljárásban együttműködésre kötelezett, így azokban természetesen részt vesz.

Békéltető Testületek elérhetőségei

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2020.03.23.